|címlap |életrajz |szakirodalom |Jókai munkái

Válogatott irodalomjegyzékMegjegyzés a jegyzék használatához:
a válogatás saját és főként Nagy Miklós (Nagy Miklós, Bp., Korona K., 1999.) gyűjtése alapján történt, jegyzéke az 1970-es évektől ismertet tanulmányokat. Ha Ön régebbi munkákat keres, akkor Tódor Ildikó (A magyar irodalomtörténet bibliográfiája [1849-1905.], 4., Bp., 1997.) Jókai-fejezete segíteni fog.


Az oldal térképe:


 • 1. Gyűjteményes szövegkiadások
 • 2. Bibliográfiák
 • 3. Önálló művek, gyűjtemények
 • 4. Cikkek, tanulmányok
 • 5. Jókai különféle gyűjteményes lexikonokban a Magyar Életrajzi Index alapján
 • 6. Jókai-hivatkozások a weben
 • 1. Gyűjteményes szövegkiadások


  Jókai Mór összes művei, Nemzeti kiadás, 1-100., Bp., 1894-1898.
  Jókai Mór hátrahagyott művei, 1-10., Bp., 1912., [A Nemzeti Kiadás folytatása.]
  Jókai Mór művei, Centenáriumi kiadás, 1-100., Bp., 1925-1932.
  Jókai Mór politikai beszédei, 1-2., Szerk. Takáts Sándor, Bp., 1930. [A szerk. 120 oldalas bevezetőjével.]
  Jókai Mór válogatott művei, 1-16., Bp., 1954-1962.
  Jókai Mór összes művei, 1-95., Szerk. Lengyel Dénes, Nagy Miklós, Bp., 1962-1998. [Kritikai befejezetlen kiadás.]
  Jókai Mór munkái, gyűjteményes díszkiadás, 1-100. Bp., 1992-1998.


  2. Bibliográfiák


  Ferenczi Zoltán, Jókai idegen nyelvekre fordított műveinek jegyzéke, Magyar Bibliofil Szemle, Bp., 1925. [Különlenyomat, amely 1925-ben a folyóiratban angolul is megjelent.]
  Jókai Mór, (1825-1904), bibliográfia életrajzi adatokkal, Öszeáll. Tiszay Andor, Bp., 1954.
  Jókai bibliográfia, Öszeáll. Timáné Lengyel Vera, Bp., 1975.


  3. Önálló művek, gyűjtemények:


  Az élő Jókai, Szerk. Kerényi Ferenc és Nagy Miklós, Bp., 1981. [Sőtér István, Mezei József, Németh G. Béla, Fábián Pál, Fried István, Sándor István, Bori Imre, Nagy Miklós, Cenner Mihály, Szekeres László és E. Csorba Csilla írásai.]
  Dávid Gyula, Jókai, Emberek, tájak, élmények Jókai erdélyi tárgyú műveiben, Kolozsvár, 1972.
  Erdélyi Pál, Jókai útja Rév-Komáromtól Pestig, a bölcsőtől a babérig, Komárom, 1939.
  Fábri Anna, Jókai-Magyarország (a modernizálódó 19. századi magyar társadalom képe Jókai Mór regényeiben), Bp.,1991.
  Gál János, Jókai élete s írói jellem, Berlin, 1925.
  Jókai emlékkönyv, Szerk. Körösi Henrik, Bp., 1925.
  Jókai Mór, Kiad. Fábri Anna, Bp., 1998.
  Jókai -szótár A-K, L-Z, Bp., cop. 1994, 1-2.
  Jókaitól-Jókairól, Öszeáll. Baky Gyuláné, Standovárné Gárdonyi Vera, Bp., 1975.
  Kőrösi László, Jókai Mór, Bp., 1894.
  Kristóf Gyula, Jókai Mór élete és művei, Cluj-Kolozsvár, 1925.
  Lengyel Dénes, Így élt Jókai Mór, Bp., 1975.
  Lengyel Dénes, Jókai Mór, Bp., 1968.
  Mikszáth Kálmán, Jókai Mór élete és kora, Bp., Művelt Nép Kvk., 1954. link
  Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (részletek) link
  Nagy Miklós, Jókai Mór alkotásai és vallomásai tükrében, Bp., 1975.
  Nagy Miklós, Jókai, A regényíró útja 1868-ig, Bp., 1968.
  Nagy Miklós, Jókai Mór, Bp., Korona K., 1999.
  Nagy Sándor, Jókai, Brassó, 1925.
  Nógrádi László, Jókai Mór élete és költészete, Pozsony-Bp., s.n.
  Sőtér István, Jókai Mór, Bp., 1941.
  Szabó László, Jókai élete és művei, Bp., 1904. Szilasi László, A selyemgubó és a "bonczoló kés", Bp., Osiris : Pompeji, 2000.
  Veress Zoltán, Jókai természettudománya, Bukarest, 1976.
  Vita Zsigmond, Jókai Erdélyben, Bukarest, 1975. Zsigmond Ferenc, Jókai Mór élete és művei, Bp., 1924.


  4. Cikkek, tanulmányok


  Áprily Lajos, Jókai, In. Á. L., Álom egy könyvtárról, Bp., 1981, 133-135.
  Árpás Károly, A cikluskompozíció kérdéséhez, Adalékok Jókai és a 20. század kapcsolatához, In. "Modernnek kell lenni mindenestül", Szerk. Szigeti Lajos Sándor, Szeged, 1996, 65-75.
  Árpás Károly, Jókai szerelmi háromszögei, In. Tiszatáj, 1993, 2.sz. [A Tiszatáj diák melléklete 5.]
  Bagi Zsolt, Atemporális nemzeti allegória: Beöthy Zsolt Jókai-olvasata, In. Szépliteratúrai Ajándék, 1997, 1-2.sz., 161-169.
  Barta János, Jókai és a művészi igazság, In. Költők és írók. Irodalmi tanulmányok, Bp., 1966.
  Barta János, Az élő Jókai, In. ItK, 1975, 3.sz., 272-279.
  Barta János, Timár Mihály, az aranyember, In. B. J., Évfordulók, Bp., 1981, 268-283.
  Berényi Zsuzsa, Jókai Mór és a szabadkőművesség, In. It, 1991, 2.sz., 362-370.
  Bodolay Géza, Jókai "pozsonyi" rektorprofesszora és "debreceni" diákdala - a pápai kollégiumban, In. ItK, 1982, 5-6.sz., 699-709.
  Bori Imre, A magyar "fin de siecle" írója: Jókai Mór, In. B. I., Varázslók és mákvirágok, In. Újvidék, 1979, 5-121.
  Bori Imre, Jókai a XX. századi prózairodalom tükrében, In. Kortárs, 1976, 4.sz., 618-622.
  Bori Imre, Jókai és a naturalizmus - Jókai naturalizmusa, In. B. I., A magyar irodalom modern irányai, II., Újvidék, 1989, 209-218.
  Bori Imre, Jókai és a századvég. A "vér" és "arany" témája Jókai műveiben, In. B. I., Prózatörténeti tanulmányok, In. Újvidék, 1993, 27-52.
  Bori Imre, Új korszak - új kezdetek és kezdeményezések, (Jókai Mór), In. B. I., A magyar irodalom modern irányai, I., In. Újvidék, 1985, 70-79.
  Czigány Lóránt, Jókai Angliában, In. Cz. L., A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában, 1830-1914., Bp., 1976, 201-272.
  Csapláros István, Jókai útja a lengyelországi olvasóhoz, In. Magyar Kvszemle, 1976, 1-2.sz., 137-143.
  Csukás István, Jókai és más nemzetiségek, In. Acta Univ. Szegediensis, Acta Hist. Litt. Hung. Tom., XIII., supppl. I., Szeged, 1973, 5-78.
  Dömötör Sándor, Egy Jókai-elbeszélés keletkezésének története: Ki is volt a "népdalok hőse"?, In. ItK., 1972, 4.sz., 502-509.
  Eisemann György, A kozmosztól a szigetig (Romantizálás és regényforma Az arany emberben), In. It, 1991, 2.sz., 253-275.
  Fábri Anna, Élmény, emlékezet, értelmezés, Jókai-művek a forradalomról és a szabadságharcról, In. Kortárs, 1998, 8.sz., 24-33.
  Fábri Anna, Idő- és térviszonyok Jókai Mór társadalmi regényeiben, In. ItK, 1990, 2.sz., 168-184.
  Fenyő István, Jókai Mór pályakezdő novelláinak kiadásáról, In. F. I., Figyelő szemmel, Bp., 1976, 89-97.
  Forgács László, Jókai és az orosz irodalom, In. F. L., A mindenséggel mérd magad, Bp., 1973, 227-297.
  Fried István, Egy Jókai vígjáték komor hőse (Az aradi hős nők), In. ItK, 1975, 3.sz., 349-354.
  Fried István, Jókai Mór szlovák tárgyú regényeinek forrásaihoz (Szomorú napok. Akik kétszer halnak meg), ItK, 1974, 1.sz. 84-87.
  Gergely Gergely, Jókai regényei a hetvenes években, In. ItK, 1975, 3.sz., 307-317.
  Györffy Miklós, Jókai: Szolnoki szilveszteréj, 1848., In. Irodalomismeret, 1993, 1-2.sz., 101-105.
  Hatvany Lajos, Házak és asszonyok, Jókai Mór lakás-regénye, In. H. L. - Gink Károly, Beszélő házak és tájak, Bp., 1989, 316-342.
  Hermann István, A magyar regény Senki szigete, In. H. I., Veszélyes viszonyok, Bp., 1983, 77-95.
  Hermann Róbert, Az eltűnt nyomtatvány nyomában, Jókai komáromi menlevele, In. Holmi, 1996, 12.sz., 1713-1718.
  Kabdebó Lóránt, Fráter György, Jókai regénye mai szemmel, In. Lyukasóra, 1994, 16.sz., 23-27.
  Kádár Judit, Jókai Mór: Az arany ember, In. ItK, 1992, 1.sz., 24-49.
  Karacs Zsigmond, Jókai-adalékok Földesről, In. ItK, 1981, 1.sz., 59-64.
  Kolozsvári Grandpierre Emil, Mit érdemes megszámolni egy regényben?, In. It, 1984, 1.sz., 99-116. [Főként Jókai Egy hírhedt kalandoráról.]
  Kovács Kálmán, "Jobb idők reményét...", A kőszívű ember fiairól, In. K. K., Eszmék és irodalom, Bp., 1976, 134-154.
  Krúdy Gyula, Jókai Mór, In. K. Gy., A szobrok megmozdulnak, Bp., 1974, 36-106., 1. [Öt karcolat Jókairól.]
  Láng József, Dokumentumok Jókai második házasságának történetéhez, In. ItK, 1976, 4.sz., 505-519.
  Láng József, Jókai Mórné Nagy Bella emlékirata, In. ItK, 1975, 3.sz., 355-377., I.
  Lányi András, A kettészakított üstökös. Széchenyi, Arany, Jókai, Görgey - négy történelmi esszé, Bp., 1992.
  Lengyel Dénes, A quiproquo Jókai életében és műveiben, In. ItK, 1983, 5.sz., 482-500.
  Lukač, Emil Boleslav, Jókai szlovákul, In. L. E. B., A nagy üzenetváltás, Bratislava-Bp., 1973, 100-103.
  Lukácsy Sándor, Jókai magyar utópiája, In. Vigilia, 1997, 5.sz., 370-374.
  Megyeri Katalin, Jókai Mór levele Klapka tábornokhoz, In. ItK, 1982, 3.sz., 350-354.
  Mezei József, Jókai művészete, In. Új Írás, 1975, 12.sz., 62-68.
  Miklós Pál, Jókai metafizikája (A kőszívű ember fiai,), In. ItK., 1971, 3.sz., 324-334.
  Miklóssy János, Jókai élclapjairól, In. It, 1983, 4.sz., 956-965.
  Mikó Imre, Élő történelem, Egy Jókai-regényhős 1848-ban, In. M. I., Akik előttem jártak, Bukarest, 1976, 293-335.
  Nacsády József, Egy Jókai elbeszélés értelmezéséhez (A gyémántos miniszter), In. ItK, 1975, 3.sz., 341.348.
  Nacsády József, Jókai 1848-49-es témájú novelláinak tanulságához, In. Literatura, 1983, 1-4.sz., 235-242.
  Nacsády József, Mitológia és valóság (Jókai sorsdöntő pályafordulata és novellái), In. Alföld, 1975, 2.sz., 19-24.
  Nagy Miklós, Jókai és az osztrák szellemi élet, In. Helikon, 1976, 2-3.sz., 238-246.
  Nagy Miklós, Jókai pályaszakaszai és harmadvirágzása, In. Alföld, 1975, 2.sz., 65-70.
  Nagy Miklós, Kezdés és lezárás Jókai elbeszéléseiben, In. ItK, 1975, 3.sz., 287-296.
  Nagy Miklós, Róma ellen, Jókai és a katolikus egyház magyar bírálói a kiegyezés évtizedében, In. Limes, 1996, 4.sz., 83-86.
  Nemes Nagy Ágnes, Jókai Móric bánata (Jókai tévén), In. N. N. Á., Metszetek, Bp., 1982, 323-329.
  Németh G. Béla, Életképforma és regény (A Jókai-olvasás állomásai), In. It., 1975, 3.sz., 501-520.
  Németh G. Béla, Jókai Mór, In. Türelmetlen és késlekedő félszázad, Bp., 1971, 115-130.
  Németh G. Béla, Két író egy tükörben, Mikszáth Jókai-életrajza, In. Kortárs, 1996, 8.sz., 102-107.
  Orosz László, Jókai és Kecskemét, In. Forrás, 1996, 2.sz., 55-63.
  Praznovszky Mihály, Jókai Mór tulipános ládája, In. P. M., Tájirodalom, Veszprém, 1996, 142-150.
  Püski Anikó, Jókai Mór jubileuma a Vasárnapi Újság tükrében, In. Limes, 1995, 4.sz., 83-86.
  Rigó László, Jókai Mór öt kiadatlan levele, In. ItK, 1979, 3.sz., 299-310.
  Rónay György, Jókai Mór: És mégis mozog a föld, A kőszívű ember fiai, Az új földesúr, In. R. Gy., A regény és az élet, 2. kiad., Bp., 1985, 102-126.
  Santarcangeli, Paolo, Olasz motívumok Jókai műveiben, In. S. P., Magyarok Itáliában, Bp., 1990, 74-103.
  Solt Andor, Jókai Milton című drámája, In. ItK, 1975, 3.sz., 297-306.
  Sőtér István, Ideák és nosztalgiák költője: Jókai, In. ItK, 1975, 3.sz., 267-271.
  Sőtér István, Jókai Mór, In. S. I., Félkör, Bp., 1979, 283-396.
  Sőtér István, Jókai útja, In. S. I., Félkör, Bp., 1979, 396-471.
  Sütő András, Jegyzetek Jókai örökségéről, In. Tiszatáj, 1983, 3.sz., 45-46.
  Szabó Magda, a félistenek szomorúsága, A Jókai hagyatékból - Egy történelmi groteszk, In. Újhold évkönyv, 1987/1., Bp., 1987, 324-343.
  Szabó Magda, Tizenhét levél egy ünnepi koszorúhoz, In. Kortárs, 1975, 6.sz., 944-955.
  Szekeres László, Jókai és a debreceni békepárt, In. ItK, 1979,1.sz., 15-25.
  Szörényi László, Herzl és Jókai, In. Új Holnap, 1997, 11.sz., 19-27.
  Szörényi László, Mítosz és utópia Jókainál, In. Sz. L., "Múltaddal valamit kezdeni", Bp., 1989, 138-163.
  Turczi István, A tintalovag (Irodalmi dokumentumjáték Jókai Mór és Nagy Bella házasságáról), In. Új Horizont, XVIII. évf., 3.sz., 2000. link
  Váradi-Stenberg János, Jókai és Pugacsov, In. ItK, 1975, 3.sz., 334-340.
  Veres András, A deheroizáló Jókai, Jegyzetek az emléksorok szerzőjéről, In. Kritika, 1998, 3.sz., 12-13.

  5. Jókai különféle gyűjteményes lexikonokban a Magyar Életrajzi Index alapján link

  Alapi Gyula: Komárom vármegye kultúrtörténetéből. Tatabánya, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Kernstok Károly Művészeti Alapítvány, 2000. 252 o.
  Ferenczy Jakab-Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Pécs, Szent István Társulat, 1856. VIII, 641, X o., 1858. VI, 441 o.
  Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939-2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János. 19 db.
  Humorlexikon. Szerk. Kaposy Miklós. Bp., Tarsoly Kiadó, 2001. 447 [1] o.
  Kecskemét jelesei. Szerk. Szekér Endre és Varga Mihály. Kecskemét, Kecskemét Város Tanácsa, 1968. 95 [1] o. (Aranyhomok Kiskönyvtár 2.)
  Kluger Lászlóné: Irodalmi emlékhelyek Borsodban. Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, 1969. 135 o.
  Magony Imre: Székesfehérvári olvasókönyv. Székesfehérvár, Árgus Kiadó, 2002. 368 o., ill.
  Magyar életrajzi lexikon I-II. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp., Akadémiai Kiadó, 1967-1969. ill.
  A Magyar Irodalom Arcképcsarnoka. Szerk. Hegedüs Gyula. link
  Magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Benedek Marcell. Bp., Akadémiai Kiadó, 1963-1965. 3 db. ill.
  Magyar Nagylexikon. Főszerk. Élesztős László (1-5. k.), Berényi Gábor (6. k.), Bárány Lászlóné (8-). Bp., Akadémiai Kiadó, 1993-.
  Magyar színházművészeti lexikon. Főszerk. Székely György. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994. 882 [4] o., ill.
  Magyar Színművészeti Lexikon. Szerk. Erődi Jenő és Kürthy Emil összegyűjtött anyagának felhasználásával... Schöpflin Aladár. [Bp.], Országos Színészegyesület és Nyugdíjintézete, [1929]. ill.
  A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825-2002. Szerzők: Markó László, Burucs Kornélia, Balogh Margit, Hay Diana. Bp., MTA Társadalomkutató Központ, 2003. 3 db.
  Országgyűlési almanach. Szerk. Halász Sándor. Bp., Athenaeum, 1886. XVI, 220 o.
  Országgyűlési almanach. 1887. Szerk. Halász Sándor. Bp., Athenaeum, 1887. XVI, 184 o.
  Péterné Fehér Mária-Szabó Tamás-Székelyné Kőrösi Ilona: Kecskeméti életrajzi lexikon. Kecskemét, Kecskeméti Lapok Kft.-Kecskemét Monográfia Szerkesztősége, 1992. 260 o. (Kecskeméti Füzetek 4.)
  Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub. I. köt. A-Cs. 2001; II. köt. D-Gy. 2002; III. köt. H-K. 2002.; IV. köt. L-Ő 2003.
  Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994. 3 db.; 2. jav., bőv. kiad. 2000. 3 db.; CD kiad. 2000.
  Új Országgyűlési Almanach 1887-1892. Szerk. Sturm Albert. Bp., Ifjabb Nagel Ottó, 1888. VI, 355 [1] o.
  A Pallas nagy lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája. 1-16 k. (17-18. pótk. Szerk. Bokor József). Bp., Pallas-Révai, 1893-1904.
  Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1891-1914. Hornyánszky Viktor 14 db.link
  Toth, Adalbert: Parteien und Reichtagswahlen in Ungarn 1848-1892. München, R. Oldenburg Verlag, 1973. [8] 383 o. (Südosteuropäische Arbeiten 70.)
  Tököly Gábor: Ki kicsoda Rozsnyón. Somorja, Méry Ratio, 1999. 447 o.
  Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. Veszprém, Veszprém Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, 1998. 569 o., ill.


  6. Jókai-hivatkozások a weben


  Legeza Ilona könyvismertetői link
  Mikszáth Kálmán levelezése link
  Bevezetés Jókai Duna-szövegébe link
  Irodalmi dokumentumjáték Jókai Mór és Nagy Bella házasságáról link
  Hrizsnyai Zoltán verse link
  Jókairól átfogóan link
  Jókai Mór életrajza link
  Jókai rövid életrajza link
  Jókai Mór szobra link
  Jókai Mór Emlékmúzeum link
  Jókai Mór Emlékszoba és Tájház link
  Jókai Mór Emlékszoba link
  Jókai és Szentes link
  Jókai Mór Kecskemétről link
  Jókai, mint érettségi tétel link
  Aurin lexikonja Jókairól link  |címlap |életrajz |szakirodalom |Jókai munkái