Mezei Balázs

Hozzászólás Peter Simpson cikkéhez

(First Things, 2001. augusztus)

Tisztelt Uraim!

Rendkívüli mértékben értékeltem Simpson professzor úr "A filozófia kereszténysége" című esszéjét, amely az Önök folyóiratának 2001. májusi számában jelent meg. Egyetértek a szerző álláspontjával, mely szerint az újkori és a kortárs filozófiai gondolkodás sokkal inkább világi szakmának nevezhető, szemben azzal, amit a philoszophía az ókori kontextusban jelentett. Simpson úr három tételéhez kívánok hozzászólni.

Először is megemlítendő, hogy még a görög filozófia egyes ágai sem értették a filozófiát valaminő végső mozzanatnak. Mind Platón, mind Arisztotelész írásaiból jól kivehető, hogy szemükben a filozófia nem egyszerűen bölcsességre, hanem, mint Simpson úr helyesen kiemeli, "üdvösségre" törekszik. Ámde a filozófiai "üdvösség" - ha ezt a szót itt használhatjuk - e szerzők felfogásában nem "érhető el" a szó közönséges értelmében, ahogyan ezt számos helyen olvashatjuk (lásd pl. a végtelenről szóló részt Arisztotelész Metafizikájában, 1066 a-b; avagy a Nikomakhoszi etika befejező gondolatait). Vagyis az, ami később a keresztény teológia és a természetes filozófia kettősségében fejeződött ki, bizonyos formában már jelen volt a klasszikus filozófiafogalomban is. Eszerint a philoszophía egyfajta "bevezetés" volt abba a "fényesebb világba", ami racionálisan nem érhető el, hanem csak adódhat bizonyos módon (az egész Parmenidész-dialógus lényege a racionális gondolkodás aporetikus jellegének a kiemelése; lásd továbbá Az állam 531 d és a - kétes szerzőségű, de e tekintetben dokumentumértékű - Platónnak tulajdonított Második levél egészét, különösen 313 b).

Másodszor meggondolandó, hogy az újkori filozófia egésze valóban csak az egykori filozófiai egység hanyatlásaként, felbomlásaként értékelhető. Egyetérthetünk Simpson úr Descartes-ot érintő megállapításaival, ám mégis föl kell tennünk a kérdést, hogy voltaképpen mi ment végbe a filozófia újkori fejlődésében, vagy tágabban az újkori történelemben. Nem hiszem, hogy valaminő hanyatláselmélet alkalmas lenne ennek a fejlődésnek a kiértékelésére - korunk kialakulásának megértésére. II. János Pál pápa "Fides et ratio" kezdetű enciklikája valóban fontos szöveg, amely azonban csak burkoltan válaszol erre a kérdésre: arra bátorítja olvasóit, hogy állítsák helyre a filozófia "bölcsességi dimenzióját", arra hív föl, hogy olvasói "félelem nélkül" keressék az igazságot - valóban oly motívum ez, amit Platónnál is megtalálunk, például a Theaitétoszban. Platón azonban világosan utal arra, hogy az események menetében bizonyos logika érvényesül, legyen szó akár kozmológiai, akár filozófiai - gondolkodásbeli - fejleményről, amit jól mutat például az Államférfi elején közölt kozmológiai mítosz. Simson úr nagyon helyesen utal arra, hogy a klasszikus felfogás szerint az újkori filozófia jelentős szegmensei inkább a szofizmus jelenségeinek tűnnek. Ám a szofista alakja az ugyanilyen című platóni párbeszédben éppen azt tárja föl, hogy tevékenységében - hallgatóinak félrevezetésében - nem egyszerűen valaminő szétbomlásról van szó, hanem egy tágabban vett értelmes egészről, aminek föltárása részben a filozófia dolga, részben azonban túl van a filozófián - mondjuk abban, amit Arisztotelész a boldogság tökéletes megvalósulásában látott.

Harmadik megjegyzésem a szerzőnek a kortárs filozófiát érintő értékelésére vonatkozik. Benyomásom szerint Gilson megközelítése nem alkalmas arra, hogy mélyebben feltárja akár a kereszténység és a filozófia kapcsolatát, akár a filozófia eredeti fogalmát. Ám Simspon úrnak Hegelre és Heideggerre vonatkozó szkeptikus megjegyzését leegyszerűsítőnek tartom. Úgy tűnik, hogy amint megértjük a klasszikus filozófia tartalmát - nemcsak mint "üdvösségi" utat, hanem oly fejleményt is, amely az Államférfi mítoszában nyer jelképes kifejeződést -, bizonyos értelemben kulcsot kaptunk az újkori és a kortárs filozófia megértéséhez is. De legalábbis könnyebbé válik Hegel, Heidegger - vagy éppen Kant - e fejlődésben betöltött szerepének a megértése. Igaz, egyikük sem követelhetné magának a "végső bölcsesség" képviselőjének a jogát; de legalábbis Heidegger nem is törekedett erre. Megértette, hogy nem a - klasszikus vagy modern értelemben vett - filozófiáé az utolsó szó. E gondolatát egyebek mellett a "másik gondolkodásra" (das andere Denken) való utalásaival fejezte ki.

Fontosnak tűnik még megjegyezni, hogy a kereszténységnek van egy bizonyos eszkatologikus értelme, ami aligha fejezhető ki filozófiai terminusokban. A filozófia, mint Platón olvasása mindenkit meggyőzhet erről, bizonyos értelemben tudatában volt ennek a dimenziónak.

Őszinte tisztelettel:

MEZEI BALÁZS